Published: 02.07.23

26 prosent av cruiseskipene på landstrøm

26 prosent av cruiseskipene på landstrøm
So far this year, 26 percent of cruise calls in Bergen have utilized shore power while they have been in port. And there is an expected gradual increase.

Bergen has had 138 cruise ship visits so far this year, and 36 of them have utilized shore power. We expect a gradual increase in the use of high-voltage systems. Currently, 40 visits in July and August are ready for shore power, but there may be more.

Extensive testing

"We would have liked to see more cruise ships using shore power when they are docked," says Port Director Michal Forland. He explains that the main reason for the limited use of shore power by cruise ships is the extensive testing required to connect them to the system.

"Several ships have connected for the first time this year, and it's not just a matter of plugging in and being connected. We have to bear in mind that ships rely entirely on functioning infrastructure such as water, light, and heat. Therefore, thorough testing is necessary," Forland says.

June, July, and August are the peak season for cruise visits in Bergen. This year, Bergen will receive around 347 cruise calls and approximately 722,000 cruise tourists. Over time, the municipality of Bergen and the Port of Bergen have implemented measures to reduce the environmental impact of cruise ships.

Stringent requirements

"We adhere to the city council's decision to allow a maximum of four ships and 8,000 passengers per day. When we have four ships in port, the fourth ship is required to use shore power," says Michal Forland.

The Port of Bergen has built Europe's largest shore power facility for cruise ships. Three ships can connect to the facility simultaneously. The facility was completed in 2020 but was not immediately put into use due to the pandemic. Throughout 2022, more and more cruise ships were prepared for shore power, and this year, several have started using it. Michal Forland expects more ships to connect to the system in the future.

"We cannot legally force cruise ships to use shore power, but we are very clear about our expectations. When shipping companies book berths, priority is given to the most environmentally friendly ships. This is an effective measure. And from 2026, we are unequivocal that only ships capable of using shore power will be welcomed in Bergen," emphasizes Michal Forland.

Bergen har per nå hatt 138 anløp, og 36 av disse har benyttet strøm fra land. Vi forventer en gradvis økning av bruken av høyspentanleggene. Så langt er 40 av anløpene i juli og august klare for landstrøm, men det kan bli flere.

Mye testing

-Vi hadde gjerne sett at flere cruiseskip benytter landstrøm når de ligger til kai, sier havnedirektør Michal Forland. Han forteller at den viktigste årsaken til at det ikke har vært flere cruiseskip på landstrøm,er at det har vært mye testing av tilkoblingen opp i mot skipene.

-Flere skip har koblet seg opp for første gang i år, og det er ikkebare er å sette i pluggen og så er skipet tilkoblet. Man må huske at skipeneer helt avhengig av at infrastruktur som vann, lys, varme fungerer. Derfor må det testes skikkelig, sier Forland.

Juni, juli og august er høysesong for cruisebesøk i Bergen, og etter at cruiseturismen lå helt nede under og rett etter pandemien, har den nå tatt seg opp igjen. I år vil Bergen få besøk av rundt 347 anløp, og rundt 722 000 passasjerer. Over tid har Bergen kommune og Bergen Havn sammen tatt grep for å minske miljøavtrykket fra cruiseskipene.

Strenge krav

-Vi styrer etter bystyrets vedtak om maks fire skip og 8000 passasjerer om dagen. Når vi har fire skip inne, så er det krav om at det fjerde skipet skal ligge på landstrøm, sier Michal Forland.

Bergen Havn har bygget Europas største landstrømanlegg for cruiseskip. Tre skip kan koble seg til anlegget samtidig. Anlegget stod ferdig i 2020, men på grunn av pandemien ble det ikke tatt i bruk på en stund. I løpet av 2022 ble flere og flere cruisekip klargjort for bruk av landstrøm, og dette året har flere kommet til. Michal Forland forventer at flere skip vil koble seg til i tiden fremover.

-Vi kan ikke med loven i hånd tvinge cruiseskipene til å benytte landstrøm, men vi er helt tydelige på forventningene våre. Når rederiene bestiller kaiplass i Bergen havn er det de mest miljøvennlige skipene som blir lovet kaiplass først. Det er et virkemiddel som vi ser nytter. Og fra 2026 er vi helt tydelige på at det kun er skip som kan ta landstrøm som ønskes velkommen til Bergen, understreker Michal Forland.

Share this post