Publisert: 23.01.24

Slik jobber cruiseindustrien med bærekraft

Slik jobber cruiseindustrien med bærekraft
Som Norges største cruisehavn er det avgjørende for Bergen at også cruiseturismen i fremtiden blir bærekraftig. Men hvordan arbeides det egentlig med å utvikle en bærekraftig cruiseturisme i Bergen?

Bergen Havn jobber for å tilrettelegge for en mer miljøvennlig cruiseturisme. Det er satt i gang flere tiltak for å redusere de lokale utslippene og skape en havn for framtiden.

Bergen Havn har et av de største landstrømanleggene i Europa. Anlegget har mulighet for at tre cruiseskip kan være tilkoblet landstrøm samtidig. Når skipene er koblet til landstrøm trenger de ikke ha på motoren for å drifte skipet mens de ligger til kai. Dette reduserer utslippene og forbereder luftkvaliteten lokalt i Bergen. 

Environmental Port Index

Bergen Havn har og vært med å utvikle et system for å insentivere cruiserederiene til å redusere sine utslipp. Systemet kalles EPI (Environmental Port Index) og gir skip som har kuttet sine utslipp og forurenser mindre en rimeligere anløpskostnad enn skip som ikke har kuttet i sine utslipp.

I dag legger de største scruiseskipene til i Jekteviken: nylige tellinger viser at de fleste passasjeren går fra skipet og inn til byen.

Bystyret i Bergen har vedtatt en rekke tiltak for å regulere cruisetrafikken til byen. Ambisjonen er å stille krav om nullutslipp til både luft- og sjøfart. For cruiseskip som besøker Bergen betyr dette krav om nullutslipp under innseiling og utseiling samt når de ligger til havn. Målet er å oppnå dette innen 2026.

Skip med lavere utslipp

Cruisebransjen har også gjort flere tiltak for å redusere i sine egne utslipp. I Norge er vi langt fremme på grønn skipsfart og flere aktører har allerede redusert sine utslipp, blant annet gjennom å ta i bruk hybridskip og ved å skifte drivstoff til naturgass (LNG). Fra Bergen er det tre faste rederier med ukentlige avganger, Fjordline, Hurtigruten og Havila kystruten.

Fjordline sjøsatte allerede i 2014 verdens første og største cruiseferger som utelukkende seiler på naturgass. Naturgass har et lavere klimagassutslipp enn konvensjonelt drivstoff og reduserer også sterkt utslippet av nitrogenoksider (NOx). Fjordlines MS Bergensfjord og MS Stavangefjord ble i 2015 tildelt høyest rangering i miljøskipindeksen ESI. Skipene til Fjordline utnytter også spillvarme fra eksosgassen til å produsere elektrisitet som skipene bruker under seilas.

Hurtigruten har som mål å være helt utslippsfri innen 2050 og i 2016 bestilte de sine første hybridskip. Dette er skip som kan benytte både elektriske og konvensjonelle motorer driftet på LNG eller diesel, til fremdrift. Et tredje hybridskip ble levert i 2021 og selskapet har planer om å ombygge sine eldre skip til hybrid innen 2023. Dette vil ifølge Hurtigruten redusere deres totale klimagassutslipp med 25%.

Havila kystruten er en ny aktør som har en flåte utelukkende bestående av hybridskip. Skipene deres har de største batteripakkene i verden, og kan seile i fire timer på elektrisitet. Skipene kan dermed seile utslippsfritt i sårbare områder, samt inn og ut av havner. Gjennom bruk av batteri og LNG kutter Havila 30% av klimagassutslippene. Rederiet anslår at de vil kunne kutte 80% av deres klimagassutslipp innen 2024. Skipene kan i framtiden bygges om for drift på hydrogen eller ammoniakk, når dette blir konkurransedyktige alternativer.

Bedre besøksforvaltning

Bærekraftig cruiseturisme handler ikke bare om miljø og klima, men også om besøksbelastning. For at ikke besøkspresset fra cruiseturister skal bli for stort har Bystyret i Bergen vedtatt en daglig grense på 8000 cruisepassasjerer og maks fire cruiseanløp per dag (det fjerde skipet aksepteres bare dersom det kan kobles til landstrøm). Hensikten er å spre trafikken av passasjerer til Bergen i tid og rom, slik at man ikke får en for stor konsentrasjon av gjester i byen til samme tid, og på samme sted.

Det er to anløpssteder for cruiseskip i Bergen, nemlig Skoltegrunnskaien/Bontelabo og Jekteviken. Som et tiltak for å spre trafikken, har Bergen Havn besluttet at alle cruiseskip over 270 meter må legge til kai i Jekteviken. Denne kaien ligger lengst unna den indre sentrumskjernen, derfra det er flere mulige veier å gå fra kaien til de mest kjente attraksjonene.

Kilde; Visit Bergen/Bergen havn

Del dette innlegget