Personvern og informasjonskapsler

Bergen Havn har som mål å behandle alle personopplysninger med respekt og forsiktighet.

Grunnprinsipper

All informasjon skal behandles lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet.

  • konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring og være tilgjengelige
  • være samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med dette
  • kun blir benyttet for det konkrete formålet, og ikke lagret lenger det som er nødvendig eller pålagt
  • være oppdaterte

Grunnlag for behandling av personopplysninger

For å behandle personopplysninger må det foreligge et rettslig grunnlag.

Disse skal basere seg på en rettslig forpliktelse, samtykke aller gjennomføring av avtale

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har vedkommende rett till å trekke det tilbake når som helst.

For lovpålagte grunnlag, kan vedkommende i visse tilfeller protestere mot behandlingen.

Noen ganger er det lovfestet eller avtalefestet krav om at personopplysninger må gis.

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 6 – 11 og 21 gir utfyllende informasjon.

Innsyn

Som hovedregel har enhver rett til innsyn i opplysningene vi behandler eller lagrer på vedkommende. Man har også krav på informasjon om behandlingen.

For å få innsyn må vedkommende kontakte Bergen Havn direkte. Man kan be om få en kopi av opplysningene som er registrert.

Grunnlaget for innsyn finnes i Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 15.

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger

Dersom opplysninger om en person ikke er riktige, har vedkommende rett til å få korrigert disse. Det gjelder også ufullstendige opplysninger.

Fremgangsmåten er den samme som for innsyn.

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 16 har nærmere regler for dette.

Rett til begrenset behandling

I visse tilfeller kan begrenset behandling kreves.

For eksempel der personopplysningene ikke riktige og det vil ta tid å vurdere dette.

Dette gjøres ved å kontakte Bergen Havn direkte.

Det vises ellers til personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 18.

Dataportabilitet

For enkelte behandlinger har personen rett til dataportabilitet. Det vil si at man kan kreve å få overført personopplysningene til andre. Denne rettigheten har flere unntak. Retten gjelder blant annet ikke dersom vi behandler personopplysninger for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller vi utøver offentlig myndighet.

Regler om dette finnes i personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 20.

Rett til å få slettet personopplysninger

Enhver har rett til å få slettet opplysningene om seg selv. Denne rettigheten har imidlertid også unntak. For eksempel gjelder den ikke for opplysninger som er arkivpliktige eller er nødvendige for å kunne kreve eller forsvare rettskrav.

Protokoll over behandling av personopplysninger

Bergen Havn er pliktige til å føre protokoll over behandlinger av personopplysninger

Formidling av personopplysninger til andre

Ved enkelte anledninger blir personopplysninger formidlet til andre. Det kan eksempelvis også være driftsleverandører eller andre som må utføre sine oppgaver og har tilgang til innhentede opplysninger.

Bergen Havn skall i slike tilfeller alltid forsikre seg om at utvekslingen er basert på lovlig grunnlag, at taushetspliktbestemmelser overholdes og at eventuelle nødvendige avtaler blir inngått.

Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

Vi skal påse at alle personopplysninger er godt teknisk sikret. Vi vil også ta hensyn til den risikoen som behandlingen kan ha. Dersom noe går galt, vil skal vi ha beredskapsplaner for dette.

Informasjonskapsler

Våre nettsider kan bruke informasjonskapsler for å tilby tilpassede nettjenester og gi gode brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på maskinen din.

Personvernombud

Bergen Havn har et eget personvernombud. Ombudet skal bidra til at vi følger kravene i regelverket og være bindeledd mellom publikum og Bergen Havn og gi hjelp i forhold til rettigheter.

Personvernombudet kan kontaktest på e-post: personvernombud@bergenhavn.no

Dette er en kortfattet personvernerklæring med hovedregler. Dersom det er motstrid mellom den og personvernlovgivningen eller annet regelverk, har sistnevnte forrang.